Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtovereen- komsten en alle daaruit voortvloeiende contractuele en/of buitencontractuele rechts-erhoudingen tussen Legal Today als opdrachtnemer en haar opdrachtgever(s), met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij deze uitdrukkelijk door Legal Today zijn aanvaard.

Artikel 2 Informatieverstrekking

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking aan Legal Today voor juiste en volledige informatie met betrekking tot de aangelegenheid waarvoor de opdrachtovereenkomst is aangegaan. Opdrachtgever vrijwaart Legal Today voor schadeaanspraken, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door of vanwege de opdrachtgever.

Artikel 3 Totstandkoming

1.   De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend.

2.   Legal Today zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4 Wijzigingen

Wijzigingen in of   aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Legal Today en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

1.   Opdrachtgever is gehouden elke door Legal Today ingediende factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

2.   Verrekening van het factuurbedrag met enige bestaande tegenvordering is door opdrachtgever niet toegestaan.

3.   Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is Legal Today gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Legal Today gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat aan de opdracht is besteed tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht.

4.   Indien opdrachtgever enige betaling niet op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Legal Today verschuldigde bedragen zonder enige ingebrekestelling daartoe vereist is direct opeisbaar en heeft Legal Today tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Legal Today daardoor geleden en/of te lijden schade. Op Legal Today rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst.

5.   Over ieder opeisbaar bedrag is een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.

6.   Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Legal Today jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Derden

Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Legal Today, in overleg met opdrachtgever, een derde in “onderopdracht” wordt ingeschakeld, om in het kader van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is Legal Today niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mocht worden gemaakt. De vergoedingen en kosten die de derde bij Legal Today in rekening brengt komen voor rekening van opdrachtgever en zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast. Indien de derde aansprakelijkheid wil beperken is Legal Today bevoegd om een aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging

1.   De opdrachtovereenkomst mag door Legal Today alsook door opdrachtgever te allen tijde (tussentijds) eenzijdig worden beëindigd, ook om andere dan uitsluitend gewichtige redenen.

2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij opdrachten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan 2 maanden een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen, met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd. Alsdan is aan Legal Today een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden door opdrachtgever aan Legal Today verschuldigde bedrag.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.   De aansprakelijkheid van Legal Today voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die Legal Today voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht. De eventueel door Legal Today aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Legal Today in voorkomend geval door haar verzekering wordt uitgekeerd, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Legal Today. Onder Legal Today zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventuele door Legal Today bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

2.   Legal Today is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Legal Today.

3.   Legal Today is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Legal Today.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Legal Today en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Legal Today B.V. in ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78302102